Lagar och regler

Halk- och snubbelolyckor är den främsta orsaken till olyckor inom alla branscher, från tung tillverkningsindustri till kontorsarbete. Det är även den näst största orsaken till skador som leder till 3 dagars sjukskrivning eller mer.

Halk- och snubbelolyckor är också indirekt orsaken till olyckor med dödlig utgång:

  • Halka är ofta orsaken till fall från höga höjder
  • Skador från halkolyckor (brutna ben m.m.) leder ofta till komplikationer hos äldre personer, såsom tromboser och embolismer vilka kan vara dödliga.

I samtliga medlemsstater inom EU har halk- och snubbelolyckor identifierats som huvudorsaken till olyckor som medför mer än tre dagars frånvaro från arbetet (se Arbetsmiljösituationen i Europeiska unionen – pilotstudie. 200. Europeiska Arbetsmiljöbyrån. ISBN 92-950-0712-3).

Arbetsgivaransvar

Arbetsgivare är enligt lag (se Arbetsmiljölagen. SFS nr. 1977:1160) skyldiga att bedöma risker som arbetstagare och andra (inklusive besökare, underentreprenörer och allmänhet) kan utsättas för i sitt arbete. Halk- och snubbelrisker skall vara bland de olycksrisker som undersöks (se Arbetsmiljölagen. SFS nr. 1977:1160 2kap §4 2st.).

Europeiska unionen har fastställt en mängd direktiv (se bl.a. EC Directive 89/654) som reglerar förebyggande arbete mot halk- och snubbelrisker (t.ex. om arbetsplatser, vägskyltar, personlig skyddsutrustning och åtgärder för säkerhet). Dessa direktiv omfattar bland annat krav på arbetsgivaren att säkerställa att golv på arbetsplatsen inte har några farliga ojämnheter, hål eller sluttningar och att de är stabila och halkfria.

Förebygga halk- och snubbelrisker

Europeiska arbetsmiljöbyrån har tagit fram och rangordnat 4 sätt att förebygga halk- och snubbelrisker (se Europeiska Arbetsmiljöbyrån – FACTS – Utgåva 14 – Förebyggande av halk- och snubbelrisker i arbetet 29/03/2001).

  1. Det första och bästa sättet är att eliminera risker vid källan ( t.ex. utjämning av ojämna golvytor).
  2. Går inte detta bör nästa steg vara ersättning (t.ex. använda en alternativ metod vid golvrengöring).
  3. Separation är det tredje alternativet och innebär t.ex. avspärrning av golven när de är våta.
  4. Den sista åtgärden för förebyggande är skydd (t.ex. använda skor med halkfria sulor). Användningen av personlig skyddsutrustning ska vara den sista formen av skydd efter att samtliga organisatoriska och tekniska åtgärder vidtagits.